Novinky

Najnovšie aktualizácie programov SimSoft …

MERCURIS  ver. 4.01.392:

– upravené tlačivo „Výkaz prekážok v práci“ podľa posledných pokynov Ministerstva práce a rodiny na „Výkaz prekážok v práci pre priznanie finančného
príspevku – opatrenie č. 3 (A)“

– od 1.5.2020 výpočet za 4/2020 platí nová schéma xml súboru pre MV A VP – výkazy do SP

– od 1.4.2020 platí nová schéma xml súboru RLFO – registračný list FO pre prihlášky, odhlášky, zmeny … v registri SP

– V prípade Nemoci a OČR zvoľte pre nemoc Pokračovanie nemoci a v sekci 55 % zadajte dátum nástupu a ukončenia PN v rámci mesiaca.
V prípade OČR kliknite na OČR a postupujte rovnako.
Nemoc aj OČR od prvého dňa platí SP v programe tieto doby iba evidujeme.

– Z dôvodu poskytnutia informácií o vzniknutých prekážkach v práci na strane zamestnávateľa ( Výkaz prekážok v práci) je v programe vykonaná nasledovná zmena:

  – Vytvorený nový číselník – „- číselník % prekážok v práci“ – cesta – Parametre – číselník prekážok v práci.
Číselník je nastavený zatiaľ pre výpočet miezd z aktuálneho priemerného zárobku s hodnotami :
60% – 880.00 € / mes., 80% – 1100.00 € / mes. a 100% – 1100 € / mes.
Číselník je možné upravovať a dopľňať podľa aktuálnej legislatívy.
Nastavuje sa % z priemernej mzdy a Max. hodnota príspevku k tomuto % pre výpočet Náhrady mzdy z prekážok v práci na strane zamestnávateľa.

Z dôvodu uplatňovania Náhrad mzdy z prekážok v práci na strane zamestnávateľa je upravený aj spôsob výpočtu Časovej mzdy nasledovne :
– Mesačný výpočet miezd – pri novom výpočte, alebo oprave výpočtu – kliknite na tlačítko ODPRACOVANÉ.
Otvorí sa formulár ktorý okrem identifikačných údajov pracovníka obsahuje aj „Hodinový zárobok“ – pre výpočet „Časovej mzdy“
za skutočne odpracované hodiny a ďalej je to „Aktuálna priemerná mesačná mzda“ a „Priemerná hodinová mzda“ – pre výpočet „Náhrady mzdy“.

V prípade, že budete zadávať Dni a Hodiny Prekážok v práci v danom mesiaci, musí byť zadaný aj „% priemer. mes. mzdy“ – v ľavom hornom rohu tabuľky .
V riadku ODPRACOVANÉ – zadajte skutočne odpracované Dni a Hodiny – program vypočíta „Časovú mzdu“ za skutočne vykonanú prácu.
V riadku Prekážky v práci … – zadajte Dni a Hodiny Prekážok v práci – program vypočíta z priemerného zárobku prepočítaného uvedeným % priem. mes.mzdy
„Náhradu mzdy“ za prekážky v práci.
Kliknutím na tlačítko „OK“ sa program vráti do výpočtu a pokračujete klasickým spôsobom vo výpočte mes. mzdy …

– Vykonaním výpočtu mesačnej mzdy vytlačte „Výkaz prekážok v práci“ – je možné ho vytlačiť vo „VÝSTUPNÉ SPRÁVY “ – Tlačové centrum – mesačné – zostava naspodu v ľavo.
Na základe „Výkazu prekážok v práci“ je možné požiadať o poskytnutie príspevku pre zamestnávateľa.

– Po vytlačení „Výkazu prekážok v práci“, sa vráťte do výpočtu mzdy – zrušte všetky výpočty v danom mesiaci u pracovníkov na ktorých žiadate náhrady mzdy uvedených vo
výkaze a vypočítajte mzdy bez náhrad akoby pracovníci odpracovali celý mesiac.
Vyplaťte pracovníkovi mzdu podľa nariadenia aktuálnej legislatívvy t.j. napr. 100% alebo 80 % … vypočítanej časovej mzdy.
Túto hodnotu zapíšte do Časovej mzdy výpočtu. Dokončite mesiac klasickým spôsobom.

 

SCARABEUS  ver. 8.01.147 :

– nové tlačivo Súhrnný výkaz pre daň z pridanej hodnoty-elektronický výkaz, platné od 1.1.2020.

– Nový Súhrnný výkaz v tvare XML  pre rok 2020.
– Nové tlačivo DPH a XML súbor  pre rok 2020.
– Nastavený kalendár pre rok 2020.
– Upravené zaúčtovanie prenesenia daňovej povinnosti pri zápise pohľadávky a záväzku do knihy DPH a Kontrolného výkazu.
– Do účtovnej uzávierky je doplnená možnosť vytlačiť daňovú evidenciu.

Obmedzenie možnosti zrýchleného odpisovania:
zrýchlené odpisovanie majetku je od 1.1.2015 možné iba pri zaradení majetku do odpisovej skupiny č. 2 a 3.
– majetok zaradený do odpisových skupín č. 1,4,5 a 6 je možné od 1.1.2015 odpisovať iba metódou rovnomerného odpisovania
Uvedené sa vzťahuje aj na majetok zaradený do užívania do 31.12.2014, pričom už uplatnené odpisy sa neupravujú.

ORFEUS ver. 6.40 :
– predaj v hotovosti alebo na bankovú kartu cez PC pokladňu – tlačiareň bločkov UPOS