Novinky

Najnovšie aktualizácie programov SimSoft …

MERCURIS  ver. 4.01.369:

– Nové tlačivá – “Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch FO zo závislej činnosti … za rok 2019
a  “Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch FO zo závislej činnosti … za rok 2020

– Zmena zákona o SP pre 13. a 14. plat :
Pre poskytnutý 14. plat v 11. mes. 2019 platí, že do výšky 500 € je oslobodený od odvodov do ZP a dane a oslobodený od odvodov do SP.

Úprava je platná pre Český výpočet mesačnej mzdy od 7. mesiaca 2019.

– Ruší sa “Karenční doba ” to znamená, že zamestnávateľ pri náhrade nemoci platí náhradu od 1. dňa nemoci do 14. dňa nemoci 60% z hodinového redukovaného
priemerného zárobku( doteraz prvé 3 dni nemoci neplatil)
– Zo zrušením “Karenční doby” prichádza aj novela zákona č.32/2019 Zb. zákonníka práce a zmena zákona o Nemocenském pojištění č. 187/2006 Zb.
Od 1.7.2019 sa znižujú pre zamestnávateľa odvody na nemocenské poistenie o 0,2 % teda na 2,1 %.
Týmto krokom sa znižuje superhrubá mzda, ktorá nebude už 134 % ale 133,8 %. Zamestnávateľ už nebude odvádzať 25 %
na sociální pojištění zaměstnance ale iba 24,8 %.

Uvedené hodnoty parametrov si program po uzávierke za 6/2019 nastaví sám.
– upravený elektronický výkaz pre TREXIMu – Výkaz o cene práce ISCP 1-04 – elektronický vo formáte xml platný pre rok 2019
– doplnená možnosť vyplácania Príspevku na rekreáciu zamestnancom
– nové Ročné hlásenie na FS – vytvorenie xml súboru pre podanie Ročného hlásenia na FS
– nové tlačivo “Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti …”
– upravené tlačivo “Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti …”
– upravené a sprístupnené Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2018 + nové tlačivo
– upravené tlačivo “Potvrdenie o vykonaní ročného zúčtovania dane za rok 2018 II.časť”
– upravené tlačivo “Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018 …”
– upravená úloha Mesačný prehľad na FS – podáva sa elektronicky cez XML súbor vytvorený v MERCURISE – Mesačný prehľad na FS
– upravené tlačivo – “POTVRZENÍ o zdanitelných příjmech se závislé činnosti …” pre ČR za rok 2018 v roku 2019.

– Nastavený kalendár pre rok 2019 a všetky parametre potrebné pre výpočet miezd v roku 2019 nasledovne :

Rok 2019 – parametre pre SR :
Minimálna mzda ………………… : 520,00 €/mes
2,989 €/hod.
Priemerná mzda v NH …………. : 954,00 €
Minimálne VZ pre ZP a SP : 520,00 €/mes.
Maximál. VZ pre ZP : neobmedzený
Maximál. VZ pre SP : 6678,00 €/mes.
Odpočítateľná položka pre daň : 328,12 €/mes. t.j. 3937,35 €/rok
Daňový bonus …………………….: za 1.-3.mes 2019 je 22,17 €/1 dieťa a mesiac
POZOR od 1.4.2019 je 44,34 €/1 dieťa a mesiac do dovŕšenia veku 6 rokov
Odpočítateľná položka pre ZP : max. 380 €/mes.
Životné minimum k 1.1.2019 : 205,07 €/mes
Maximálny denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti je : 62,7287 € / deň
Rok 2019 – parametre pre ČR :
Minimálna mzda pre ČR je 13 350 Kč
Zmenené redukčné hranice pre ČR pre rok 2019 nasledovne :
– I. hranica : 1090 CZK
– II. hranica : 1635 CZK
– III.hranica : 3270 CZK
Uvedené parametre si program nastavuje sám automaticky po uzávierke za 12/2018.

SCARABEUS  ver. 8.01.146 :

– Nový Súhrnný výkaz v tvare XML  pre rok 2020.
– Nové tlačivo DPH a XML súbor  pre rok 2020.
– Nastavený kalendár pre rok 2020.
– Upravené zaúčtovanie prenesenia daňovej povinnosti pri zápise pohľadávky a záväzku do knihy DPH a Kontrolného výkazu.
– Do účtovnej uzávierky je doplnená možnosť vytlačiť daňovú evidenciu.

Obmedzenie možnosti zrýchleného odpisovania:
zrýchlené odpisovanie majetku je od 1.1.2015 možné iba pri zaradení majetku do odpisovej skupiny č. 2 a 3.
– majetok zaradený do odpisových skupín č. 1,4,5 a 6 je možné od 1.1.2015 odpisovať iba metódou rovnomerného odpisovania
Uvedené sa vzťahuje aj na majetok zaradený do užívania do 31.12.2014, pričom už uplatnené odpisy sa neupravujú.

ORFEUS ver. 6.40 :
– predaj v hotovosti alebo na bankovú kartu cez PC pokladňu – tlačiareň bločkov UPOS