Partnerská zóna

Partnerská zóna  SimSoft  slúži na registráciu užívateľov programov SimSoft pre vykonávanie automatických aktualizácií(upgradov) programov SimSoft prostredníctvom internetu.

Upgrade programov SimSoft sa registrovaným zákazníkompartnerom SimSoft spúšťa vždy pri štarte programov.

Vyhodnocuje sa najskôr aktuálna verzia programu oproti verzii na internete.

V prípade zhody sa program spustí.

V prípade, že na internete je iná verzia ako má zákazník – ste vyzvaný na spustenie aktualizačného procesu – potvrdením Áno sa upgrade na novú verziu

automaticky vykoná vo Vašom počítači.

Uvedený spôsob upgradu programov môže získať iba partner firmy SimSoft, ktorý :

–  vykonanú a povolenú registráciu na stránke www.simsoft.sk
–  zaplatený poplatok na príslušný polrok

Pokiaľ nie ste ešte registrovaný v partnerskej zóne SimSoft – svoju registráciu môžete vykonať tu v sekcii Registrácia

Informácia o spracúvaní osobných údajov registrovaných uživateľov programov SimSoft.

 

INFORMÁCIA O SPRACOVÁVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV registrovaných uživateľov programov SimSoft.

Firma Ing. Ľubomír Šimák SimSoft, IČO: 40 382 478, so sídlom Andrea Sládkoviča 178/9, 018 51  Nová Dubnica, zapísaná v ŽR vedeným v OÚ-ŽÚ SR Trenčín, pod č. 302-2738 (ďalej len „Firma“) týmto dokumentom poskytuje svojim obchodným partnerom a kontaktným osobám svojich obchodných partnerov informácie o spracovávaní ich prípadných osobných údajov v súlade s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

 • Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom osobných údajov je Firma, ktorú je možné kontaktovať písomne na adrese sídla alebo elektronicky na email   simsoft@simsoft.sk

Účely spracovávania osobných údajov

Osobné údaje sú Firmou spracúvané pre nasledujúce účely:

 1. Plnenie zmluvných povinností.
 2. Plnenie zákonných povinností.
 3. Realizácie vzájomných obchodných vzťahov.
 4. Komunikácia a informovanie.
 5. Vedenie evidencie podnikateľských kontaktov.
 6. Ochrana právnych nárokov Firmy.
 • Právny základ pre spracovávanie osobných údajov

Právny základ pre spracovávanie osobných údajov Firmy je:

 1. Nevyhnutnosť spracovávania pre plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je subjekt údajov, alebo pre vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy.
 2. Nevyhnutnosť spracovávania pre splnenie právnych povinností vzťahujúcich sa na Firmu.
 3. Nevyhnutnosť spracúvania pre účely oprávnených záujmov Firmy, ktorými sú rozvíjanie podnikania Firmy a ochrana právnych nárokov Firmy v prípade sporu.
 • Kategórie dotknutých osobných údajov

Firma spracúva osobné údaje svojich obchodných partnerov, pokiaľ sa jedná o fyzické osoby a ďalej osobné údaje zamestnancov, zástupcov, či iných kontaktných osôb týchto obchodných partnerov, pokiaľ takéto údaje Firma získala, aby mohla riadne plniť svoje zmluvné povinnosti, poskytovať vyžiadané služby a aby mohla efektívne komunikovať so svojimi obchodnými partnermi.

Firma tak spracúva nasledujúce kategórie osobných údajov:

 1. Identifikačné údaje
 2. Kontaktné údaje
 3. Fakturačné a platobné údaje
 • Príjemcovia osobných údajov

Okrem Firmy môžu byť osobné údaje poskytnuté štátnym úradom za účelom plnenia zákonných povinností Firmy, profesionálnym poradcom Firmy (advokáti, daňoví poradcovia) a ďalším subjektom poskytujúcim Firme externé služby (IT odborníci, prekladatelia). Osobné údaje môžu byť rovnako poskytnuté externým subdodávateľom Firmy, v prípade že sú tieto využívané k plneniu zmluvných povinností podľa zmluvy so subjektom údajov.

 • Doba, počas ktorej budú osobné údaje uložené

Osobné údaje budú uložené po celú dobu trvania vzájomných obchodných vzťahov s Firmou a po ich skončení po dobu nevyhnutne nutnou pre ochranu práv a oprávnených záujmov Firmy, ktorá neprekročí 10 rokov.

 • Zdroj, s ktorého osobné údaje pochádzajú

Osobné údaje sú získané od subjektu údajov, zo zmluvnej dokumentácie uzatvorenej medzi Firmou a subjektom údajov a ďalej z verejne dostupných registrov, zoznamov, evidencií alebo webových stránok.

 • Práva subjektov údajov

Firma týmto poskytuje informácie o tom, že subjekt, ktorého údaje sú spracovávané má nasledujúce práva:

 • právo pýtať sa Firmy na uchovávanie a spracovávanie svojich osobných údajov,
 • právo na prístup k osobným údajom týkajúcich sa subjektu,
 • právo požadovať opravu alebo výmaz nesprávnych údajov, poprípade obmedzenie ich spracúvania,
 • právo vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov,
 • právo získať osobné údaje, ktoré poskytol Firme v štrukturovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo na prenositeľnosť takýchto údajov k inému prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi,
 • právo požadovať vysvetlenie protiprávneho uchovávania a spracovávania osobných údajov, pokiaľ by boli tieto údaje uchovávané alebo spracúvané protiprávne, popr. právo požadovať odstránenie protiprávne uchovávaných a spracúvaných údajov, právo na podanie sťažnosti proti spracúvaniu svojich osobných údajov u príslušného dozorného úradu.